Przedszkola

Oto niektóre z placówek:


Przedszkole w Gołkowicach Górnych

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus


Przedszkole w Gorzycach

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus im. Matki Teresy Kierocińskiej


Przedszkole w Ksawerowie

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus


Przedszkole w Łodzi

Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus


Przedszkole w Mielcu

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus


Siostry naszego Zgromadzenia od samego początku istnienia, rozwinęły szeroką działalność pedagogiczno-wychowawczą.

Nasze Zgromadzenia powstało 31 grudnia 1921 r.
Po czterech latach tułaczki w 1924 r. siostry zamieszkały przy ul. Wiejskiej 25 gdzie przeniesiono, zorganizowaną już 1922 r. "Pracownię dla dziewcząt".
W 1930 r. Matka Założycielka pisała: "pracownia przygotowana, panienek cała setka".

Jednak szczególną troskę sióstr budziły dzieci: "nie ma kto zająć się tymi dzićmi - ubolewała Matka Teresa - Matki poszły do pracy. Trzeba, by siostry się nimi zajeły"
Tak w 1925 r. uzyskano koncesję na prowadzenie ochronki dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W latach 1933-1934 liczba dzieci korrzystających z ochronki wyniosła 168.

Dnia 8 lipca 1933 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego udziliło Zgromadzeniu pozwolenia na otwarcie pierwszego przedszkola im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.

Polanka Wielka k/Oświęcimia była pierwszą placówką filialną. Tutaj w roku 1926 Siostry zorganizowały pracownię haftu i szycia, przygarniając biedne, wiejskie dziewczęta.

Przedszkole zaczęło tam funkcjonować od roku 1936, gdyż od tego momentu poprawiła się sytuacja mieszkaniowa i mogły zaopiekować się zaniedbanymi środowiskowo i moralnie dziećmi.
Początkowo praca na tym odcinku była bardzo trudna z powodu braku zaufania rodziców. W miarę upływu czasu mozolna praca przyniosła pozytywne efekty. Wiejskie społeczeństwo doceniło działalność wychowawczą Sióstr, dzięki zaangażowaniu dzieci
w proces wychowawczo-dydaktyczny i organizowanie inscenizacji dla całej społeczności Polanki.

W związku z wybuchem wojny przedszkole przerwało swoją działalność.

Po wojnie wznowiło ją w nieco innych warunkach.

Kolejną placówką filialną Zgromadzenia był robotniczy Wolbrom, w którym Siostry od roku 1927 prowadziły przedszkole i zajmowały się ubogimi rodzinami. Praca wychowawczo-dydaktyczna organizowana była w podobny sposób jak w Sosnowcu.
Wojna przerwała stały cykl zajęć prowadzonych w przedszkolu. Siostry jednak nadal opiekowały się dziećmi, dając im schronienie, organizując dożywianie, przygarniając sieroty.

Do pracy wychowawczej z dziećmi przedszkolnymi Siostry powróciły po wyzwoleniu Polski.

Działalność wychowawczo-dydaktyczną ukierunkowaną na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus kontynuowało po zakończeniu II wojny światowej. Oprócz wspomnianych placówek powstały nowe przedszkola: w Lublinie (1948 r.) i Łodzi (1948 r.). Ponadto ze względu na braki w kadrze wychowawczej, Siostry pracowały od 1945 r. w dwóch przedszkolach państwowych w Sosnowcu, które mieściły się przy szkołach. Tak więc młode wówczas Zgromadzenie podjęło wyzwanie chwili i odpowiedziało na potrzeby najmłodszego pokolenia Polaków, będącego nadzieją ojczyzny.

I tak już przeszło 76 lat siostry kontynuują dzieło wychowawcze w przedszkolach przez siebie prowadzonych lub zatrudnione jako katechetki.